Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Współadministratorami danych osobowych są:

 1. Simpact 2.0. ASI Simpact Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Racławicka 19/16a, 02-601 Warszawa, 
 2. Simpact Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Racławicka 19/16a, 02-601 Warszawa, 
  (zwanymi dalej łącznie „Administratorami”, a każdego z osobna zwany „Administratorem”).

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Racławicka 19/16a, 02-601 Warszawa lub drogą mailową: admin@simpact.vc.

2. Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Administratorami dotycząca przetwarzania danych osobowych

Simpact Venterues Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za:

 1. Wykonywanie obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą,
 2. Prowadzenie korespondencji z osobami, których dane dotyczą,
 3. Realizację praw osób, których dane dotyczą,
 4. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdy Administrator jest odpowiedzialny za:

 1. Kontrolę zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO,
 2. Współdziałania z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Cele przetwarzania danych

Gdy Korzystasz z Formularza Kontaktowego

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w trakcie kontaktu). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt. Przetwarzamy ww. dane osobowe w celu:

 1. korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 2. udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
 4. rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Gdy korzystasz z Facebook

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane w związku z wizytą na naszym fanpage’u na Facebooku i aktywnością podejmowaną na forum, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczaniu postów, komentarzy oraz reakcji. Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania Facebooka, są jawne dla wszystkich lub niektórych użytkowników portali.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. prowadzenia fanpage’a (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 2. udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 3. marketingowym polegającym na informowaniu Cię o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage’u (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. statystycznym polegającym na dostarczaniu przez Facebook informacji o wyświetleniach postów, zasięgach, interakcji, danych demograficznych obserwujących. Są to dane statystyczne, jednak Facebook tworzy je na podstawie obserwacji Twoich zachowań na portalu społecznościowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Gdy Korzystasz z LinkedIn

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane w związku z wizytą na naszym profilu na LinkedIn i aktywnością podejmowaną na forum, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu profilu, zamieszczaniu postów, komentarzy oraz reakcji. Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania LinkedIn, są jawne dla wszystkich lub niektórych użytkowników portali.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. prowadzenia profilu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 2. udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 3. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz umożliwienia Ci złożenia dokumentów z związku z rekrutacją;
 4. marketingowym polegającym na informowaniu Cię o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu (art. 6 ust.1 lit. f RODO); 
 5. statystycznym polegającym na dostarczaniu przez LinkedIn informacji o wyświetleniach postów, zasięgach, interakcji, danych demograficznych obserwujących. Są to dane statystyczne, jednak LinkedIn tworzy je na podstawie obserwacji Twoich zachowań na portalu społecznościowym (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

3. Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozwiązania Twoje sprawy, udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów. W szczególności korzystamy z rozwiązań następujących podmiotów: Microsoft, Google, Attio Ltd. oraz innych.

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. 

5. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),
 2. sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
 3. usunięcia danych osobowych), jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wniesiesz uzasadniony sprzeciw (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń (art. 18 RODO),
 5. otrzymania kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłaś/eś i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych,
 7. wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu (art. 77 RODO).

6. Pliki „cookie” i inne technologie śledzące 

Czym są pliki „cookie”

Cookies (ciasteczka) to małe pliki zapisywane na urządzeniu użytkownika przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookie wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony, pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony www lub podmioty z nim współpracujące (na przykład dostawcy systemu statystyk odwiedzin). 

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji stron internetowych.

Czy www.simpact.vc korzysta z plików cookie 

W ramach strony www.simpact.vc stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: session cookie(„sesyjne”) oraz persistent cookies („stałe”). Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego użytkownika,
 2. tworzenia statystyk,
 3. utrzymania sesji użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies

Możesz skonfigurować przeglądarkę internetową tak, aby zablokowała przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. 

znajdziesz informację o sposobach usunięcia plików cookies z najpopularniejszych przeglądarek:

Zmiana konfiguracji przeglądarki na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej. 

Logi Serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dane zapisywane w warstwie serwerowej (za pomocą narzędzi dostarczanych przez administratora serwera) wykorzystywane są najczęściej w przypadku włamania na serwer lub celowego uszkodzenia strony. Wówczas na podstawie takich danych policja jest wstanie ustalić sprawcę włamania na Serwer.