Impact investing

Inwestycje oparte o  impact investing to inwestycje dokonywane z zamiarem wygenerowania pozytywnego, wymiernego wpływu społecznego lub środowiskowego wraz ze zwrotem finansowym. 

Każda inwestycja przyczynia się do krótko- i długoterminowych pozytywnych, lub też negatywnych skutków społecznych i środowiskowych. Wszyscy inwestorzy kształtują te efekty poprzez decyzje inwestycyjne. Inwestowanie w oparciu o impact investing to podejście stosowane w celu wykorzystania siły swojego kapitału inwestycyjnego, aby aktywnie przyczyniać się do poprawy życia i zdrowia ludzi czy stanu środowiska.

Impact investing to stosunkowo nowy termin, używany do opisania inwestycji dokonywanych w wielu klasach aktywów, sektorach i regionach. The Global Impact Investing Network oszacowała że na koniec 2021 r. wartość rynku impact investing to prawie 1,2 biliona USD i rośnie z każdym rokiem o kilkadziesiąt procent.

Inwestycje w obszarze impact investing charakteryzuje:

■ INTENCJONALNOŚĆ: Inwestycje Impactowe celowo przyczyniają się do rozwiązań społecznych i środowiskowych. To odróżnia je od innych strategii, takich jak inwestowanie ESG czy inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI). Mając to na uwadze impact generowany przez startup nie może być obok lub przy okazji realizacji core biznesu. Musi być jego immanentnym elementem.

■ ZWROTY FINANSOWE: Fundusze w obszarze impact investing sa nadal funduszami inwestycyjnymi typu venture capital – inwestycje mają na celu uzyskanie finansowego zwrotu z kapitału, który może wahać się od stopy rynkowej poniżej stopy rynkowej do stopy rynkowej skorygowanej o ryzyko. To odróżnia je od filantropii czy działalności non-profit.

■ POMIAR WPŁYWU: Cechą charakterystyczną inwestycji impactowych jest zobowiązanie inwestora i spółki do pomiaru i raportowania wyników społecznych i środowiskowych inwestycji. Tak jak przy wskaźnikach finansowych określane są mierzalne wartości które planuje osiągnąć, tak w przypadku impaktu – szukamy wspólnie najlepszych i najlepiej oddających rzeczywistość wskaźników.

Więcej informacji o impact investing: